Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Filologiczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Kolegium Licencjackie w Radomiu
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Nauk Historycznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Filologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Filologiczny
  Ocena: negatywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Historyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Filologiczny
  Ocena: wyróżniająca
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
  Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  Ocena: brak danych

Nauka o książce, bibliotece i informacji – Standardy kształcenia

Bibliotekoznawstwo (nauka o bibliotece) i bibliologia (nauka o książce, księgoznawstwo): przedmiot, terminologia, struktura, modele badawcze, rozwój, wzajemne relacje, aspekty funkcjonalne i komunikacyjne. Metodologia: proces badawczy, źródła informacyjne a źródła do badań naukowych, typologia źródeł - ocena wiarygodności i autentyczności, metody badawcze. Promocja i organizacja badań nad książką i biblioteką Geneza i historia informacji naukowej: przedmiot, pole badawcze, struktura, terminologia i metodologia informacji naukowej, współczesne nurty badawcze nauki o informacji (kognitywizm, cybersemiotyka). Kierunki badań informacji naukowej: etyka informacji, filozoficzne zagadnienia informacji, informacja a teoria chaosu, informacja a demokracja, informetria, Internet, ocena jakości informacji, prawna ochrona informacji, społeczeństwo informacyjne, teoria wyszukiwania, webometria. Informacja naukowa na tle innych dyscyplin naukowych. Działalność informacyjna - stan obecny i perspektywy, ośrodki badawcze w Polsce i na świecie, stowarzyszenia, badacze.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/